Výroční zpráva Klubu H+Z za rok 2010

Karel Pavlištík, předseda Klubu H+Z
Dovolte mi, abych podal zprávu o činnosti za uplynulý rok 2010 s obvyklým předpokladem, že vás bude inspirovat ke kritické i k pozitivní reflexi, zejména k velmi žádoucím konkrétním námětům pro naši činnost na příští rok. Jako každý rok připomínám i letos, že se naše činnost rozvíjí v nejužším kontaktu s činností Archivu H+Z a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, jehož vedení i pracovníkům chci za tuto spolupráci poděkovat. Oficiální i osobní poděkování patří dr. Ivanu Plánkovi, který odešel do důchodu v polovině loňského roku, který stál u zrodu Klubu a přispěl k vytváření efektivní spolupráce Klubu a Muzea, jehož je součástí.
Nástupce dr. Plánky, nový ředitel MJVM PhDr. Antonín Sobek navázal iniciativně na trendy dosavadní spolupráce Muzea a Klubu H+Z . Jistě  k tomu přispělo i jeho členství v Klubu v době před nástupem do ředitelské funkce v muzeu. Při plnění dohody o spolupráci Klubu a Muzea na tento rok nutno počítat s oboustranně pružným řešením problémů, které mohou vyvolat přípravy stěhování muzea i depozitářů do nových prostor a dopadů úsporných opatření avizovaných zřizovatelem Muzea na rok 2011.
Obsah Dohody o spolupráci Klubu H+Z s Muzem na rok 2011 je následující:
1. Příprava nového vydání knihy Dřevo, proutí, sláma Dr. Karla Pavlištíka, zakladatele a předsedy Klubu H+Z k jeho 80. narozeninám. Klub H+Z požádá MKČR a Kulturní fond města Zlína o dotaci na grafickou přípravu a na tisk (50.000,- + 10.000,- Kč). Klub sponzorsky zajistí práci grafika (cca 30.000,- Kč). K připomenutí života a díla Dr. Karla Pavlištíka bude připravena výstava v přednáškovém sále Muzea. Muzeum uhradí instalaci. Na základě rozhodnutí výboru Klubu H+Z bude Klub H+Z na jednáních v této věci zastupovat dr. Preiningerová, členka výboru Klubu.
2. Příprava VI. ročníku fotosoutěže Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli. Výstava vybraných a oceněných snímků bude opět v chodbě zlínského zámku 5.5.-4.9. 2011. Předpokládá se spolupráce s muzeem při zveřejnění v mediích a při distribuci přihlášek. Klub požádá o dotaci Kulturní fond města Zlína (20.000,- Kč) na materiál a přípravu soutěže. Muzeum uhradí výrobu panelů a instalaci.
3. Ve spolupráci s Muzeem uspořádáme pro členy Klubu a zvané hosty předpremiéru DVD s rátkými filmy ze SSSR natočenými v letech 1963-1964 cestovateli Hanzelkou a Zikmundem. DVD vydává Filmexport Home Video Praha ve spolupráci s MJVM Zlín. Termín akce bude shodný s výroční členskou schůzí Klubu a oslavou narozenin ing. M.Zikmunda a životního jubilea dr. K. Pavlištíka. Klub a Muzeum pozvou představitele města, kraje a ministerstva kultury. Muzeum poskytne prostor pro pořádání akce a zajistí sponzorsky občerstvení.
Tento výhledový plán se stal přílohou k čl. 2 Dohody o spolupráci mezi Klubem H+Z a Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně uzavřené ve Zlíně dne 13.4.2004
Mimo obsah výše uvedené dohody je Klub připraven uskutečnit tyto akce:
1. Spoluúčast na projektu Múzejné križovatky (únor 2011 – únor 2012). Po dohodě s kurátorkou projektu poskytnout některou z výstav fotografií H+Z.
2. Získávat finanční prostředky na činnosti spojené se zpracováním fondu Archivu H+Z MJVM ve Zlíně, p. o.: třídění fondu E. Ingriše – ukládací a popisovací práce (Fr. Zuska 5.000,- Kč měsíčně), skenování negativů (Ing. Jana Nováková 5.000,- Kč měsíčně). Podíl na částce potřebné k zakoupení výkonného skeneru (90.000,- Kč).
3. Zúčastníme se projektu Expediční kamera festival outdoorových filmů o cestování (potenciální zájemci mládež a sportovně zaměření jednotlivci.) Prezentaci celorepublikově zajišťuje Expediční kamera, prezentaci místní zajišťuje místní organizace. Dopolední promítání ve škole (zajistí dr. Kanta); úhrada z Nadačního fondu. Odpolední promítání za poplatek zajistí Klub H+Z. S úhradou poplatku za prostory MJVM Zlín.
Bilance  roku 2010
V souladu s Dohodou o spolupráci mezi Klubem H+Z a Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně uzavřenou ve Zlíně dne 13. dubna 2004 byly uskutečněny v roce 2010 tyto akce:
1. V rámci připomenutí nedožitých devadesátin J. Hanzelky se 14.10.2010 ve zlínském Domě umění uskutečnil slavnostní koncert ve spolupráci s Filharmonií Bohuslava Martinů, Muzeem jihovýchodní Moravy a Městským divadlem Zlín. Součástí programu byly projevy předsedy Klubu H+Z, PhDr. Karla Pavlištíka a Ing. Miroslava Zikmunda. Podstatná část projevů byla zveřejněna v revue ZVUK Zlínského kraje podzim-zima 2010. Koncertu se zúčastnil MUDr. Jiří Hanzelka s chotí a Ing. Miroslav Zikmund s chotí. Z pozvaných oficielních hostů se zúčastnila primátorka Města Zlína PhDr. Irena Ondrová. Koncert byl zároveň řádnou členskou schůzí s nadpoloviční účastí členstva. Finance na pořádání koncertu zajištěny z dotací Klubu H+Z a FBM. Akce měla příznivý společenský ohlas. Řada účastníků na místě vyjádřila organizátorům a tvůrcům programu ocenění umělecké i společenské úrovně celé akce. Mimořádný dík patří Mgr. Lubomíru Kovaříkovi, který přivedl na koncert úctyhodný počet mladých posluchačů a dr. Kantov,i který rovněž přivedl k účasti své studenty. Zvláštní poděkování patří panu Vladislavu Jurčákovi, který vytvořil a vlastním nákladem vydal pamětní aršík známek své autorské edice. Dovolte, abych i osobně vyjádřil všem, kdo se na realizaci této důstojné akce podíleli, dík a uznání.
2. Ve spolupráci s firmou Filmexport Praha bylo uskutečněno vydání filmů H+Z z cesty po SSSR na DVD. Výsledek projektu bude představen na naší schůzi. Dlužno dodat, že jde opět o výsledek mimořádně solidní spolupráce Archivu H+Z a našeho Klubu H+Z s Filmexportem Praha, jmenovitě s jeho ředitelem panem Karlem Kabátem a produkční paní Mgr. Helenou Němcovou, jimž patří náš upřímný dík a uznání. Důležitou roli v tomto projektu opět hrála iniciativní a efektivní práce Dr. Magdaleny Preiningerové a Blanky Cekotové. Dovolte, abych jim poděkoval za jejich celoroční intenzivní  zapojení do činnosti Klubu H+Z.
3. Blahopřání Klubu a dárky k 90. narozeninám předala osobně paní Heleně Šťastné   členka Klubu H+Z Ing. Jana Nováková v jejím domě v Nice. Předává tímto poděkování jubilantky členům Klubu H+Z. Výbor děkuje paní Ing. Novákové za úspěšnou misi.
4. Byly shromážděny snímky pro 6. ročník fotosoutěže Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli, která potrvá od května do září 2011
5. Od 21. květena do 16. září 2010 proběhla výstava Nevstupovat, vyvolávám! o vývoji fotografování ze sbírek Archivu H+Z, MJVM a členů Klubu H+Z, doplněná temnou komorou a dílnami pro rodiče s dětmi. Ocenění zaslouží mimořádně vstřícná spolupráce členů klubu pánů Jiřího a Petra Novotných, Jana Regala a Pavla Diase, kteří se podíleli nejen na koncepci výstavy a na její instalaci, ale navíc také vykonávali funkci odborných lektorů při provozu komory.
6. Stejně jako v předchozích letech zajistil i roce 2010 Klub H+Z dotace na úhradu  služeb pro zpracování archivního fondu H+Z. Dík získaným dotacím Odboru regionální a národnoatní kultury Ministerstva kultury ČR a Kulturního fondu města Zlína se v uplynulém roce mohli opět věnovat péči o sbírkový fond Archivu H+Z pod vedením jeho pracovnic osvědčení a spolehliví  brigádníci, členové Klubu H+Z František Zuska a paní Ing. Jana Nováková, jimž patří naše poděkování a uznaní. V rámci této péče proběhla digitalizace negativů z fondu H+Z a E. Ingriše (Ing. Nováková) a třídění, popisování a uložení negativů z fondu E. Ingriše (Fr. Zuska). Digitalizace byla bohužel přerušena pro zkolabování technického zařízení a vyčerpání dotace. V případě zprovoznění technického zařízení budeme usilovat o získání další dotace.
7. Správy agendy vyplývající ze spolupráce MJVM a Klubu H+Z se ujala Blanka Cekotová, za jejíž pečlivou práci v tomto směru bych ji rád zvlášť poděkoval.
8. Ocenění úrovně slavnostního předání plakety E. Ingrišovi při výroční členské schůzi Klubu H+Z, které velvyslanec republiky Peru vyjádřil prostřednictvím člena Klubu Ing. Horského. Ten také předal velvyslancův dárek emeritnímu řediteli MJVM dr. I. Plánkovi a primátorce Dr. I. Ondrové.
9. Klub H+Z se spolu se statutárním Městem Zlín a Knihovnou Františka Bartoše podílel na organizaci pobytu ruského novináře Leonida Šinkarjova a na prezentaci jeho knihy To všechno jsem skoro zapomněl. Pobyt v České republice se společenským programem se uskutečnil v době od 1.do 7. března 2010, vlastní prezentace knihy v sále Alternativy proběhla 2.3.2010. Iniciátorem akce byli M. Zikmund a A. Bajaja. Na organizaci se podíleli K. Pešatová z Magistrátu města Zlína, M.Preiningerová, B. Cekotová, K. Pavlištík a další.
10. Akce pro integraci handicapovaných dětí se již podruhé  zúčastnili  Ing.  Zikmund a K. Pavlištík.
11. Byly poskytnuty materiály a texty pro doprovodný program výstavy o E. Ingrišovi, která se konala (12.6. až 31.8.2010) v Jílovém u Prahy.
12. Pro výstavu fotografií H+Z, která proběhla v Muzeu Mladoboleslavska, v květnu – říjnu byly poskytnuty doprovodné materiály; leporela a pohlednice.
13. V budově krajského úřadu byla v prosinci 2010 instalována výstava fotografií H+Z k nedožitým 90. narozeninám J. Hanzelky.
Člen výboru RNDr. Petr Novotný uskutečnil pod hlavičkou klubu následující akce:
14. KLUB POD KANOÍ, mládežnický klub na faře za kostelem ve městě Zlín: Promítání filmu Je-li kde na světě ráj (26. 10. 2010)
15. Klub posluchačů U3V při UTB – Afrika, první část první cesty H+Z spojená s projekcí 5 dokumentárních filmů z Afriky (11. 11.2010)
16. Amerika, druhá část první cesty spojená s projekcí 5 dokumentárních filmů z Ameriky (13. 1. 2011)
17. Literární večery v kulturním domě ve Vizovicích – Jaroslav Novotný a H+Z, beseda v rámci cyklu Osobnosti filmového ateliéru ve Zlíně, promítání filmu Je-li kde na světě ráj…, výstavka cestopisů H+Z (11. 2. 2011)
18. Byly vyhledány a naskenovány negativy pro foto publikaci H+Z Turecko, kterou vydalo nakladatelství Carpe diem. Další tři svazky vyjdou v následujících třech letech.
19. K úspěšnému vydání prvního svazku z dvousvazkového kompletu Legenda H+Z: Fenomén českého cestopisu vydaného koncem roku nakladatelstvím JOTA přispěly pracovníci Archivu H+Z kvalifikovaným servisem editorům v časově vypjatém termínu mimo roční plán. Spolupráce na vydání druhého svazku je již součástí plánu Archivu H+Z na rok 2011. Jako doprovod ke křtu knihy Legenda H+Z v prosinci v Praze, který měl mimořádný společenský ohlas, byla instalována výstava z fotografií H+Z.
Vlastním nákladem vydal Klub H+Z v roce 2010 tyto publikace:
20. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí – ambasádou v Bagdádu – vydal Klub H+Z katalog a soubor pohlednic k výstavě z cesty H+Z v Iráku. Výstava bude prezentována v prostorách Senátu ČR v březnu a následně na několika místech v Iráku.
21. Z dotace MK ČR bylo vydáno fotoleporelo k nedožitým 90. narozeninám J. Hanzelky.
22. Z vlastní iniciativy a vlastními silami vydal člen Klubu pan Ladislav Jurčák v rámci své unikátní známkové tvorby již zmíněný pamětní aršík k nedožitým 90. narozeninám Jiřího Hanzelky, který byl předán členům Klubu na této výroční schůzi. Patří mu za to dík a uznání.
23. PhDr. Ivan Plánka a PhDr. Magdalena Preiningerová uctili 27. května 2010 jménem MJVM ve Zlíně a Klubu H+Z památku J. Hanzelky položením květin na jeho hrob. Totéž učinili Dr. Petr a Jiří Novotní
24. Profesor Ivo Barteček a redaktor ČR Vladimír Kroc (oba členové Klubu) v rozhovoru v rámci pořadu ČRo Praha 2 vysílaného 13. ledna 2011 sympaticky ocenili činnost Klubu H+Z i průběh Tříkrálového koštování.
Na základě dosavadních zkušeností z ediční činnosti rozhodl výbor Klubu H+Z zřídit redakční radu pro ediční činnost Klubu H+Z, jejíž úkolem mimo jiné bude, aby byly u všech publikací uvedeny v tiráži či jinde jména editorů a operace, které pro tu kterou edici zajistil Klub H+Z a Archiv H+Z. Členy redakční rady jsou K. Pavlištík, P. Novotný, M. Preiningerová, K. Pešatová a A. Prudká. Úkolem redakční rady bude také pomoc při řešení problémů, které vyvstávají při realizaci neplánovaných  edičních aktivit.
O Knihovnu českých cestopisů, která byla v Archivu H+Z založena jako specifický fond, pečuje Blanka Cekotová, v letošním roce se ji podařilo obohatit o  35  svazků.  Připomínáme členům Klubu, že jakákoliv pomoc při získávání publikací pro tuto – věřím, že brzy unikátní knihovnu – je vítána.
Bez přírůstků, ale bohužel také bez využití zůstává Fonotéka etnické hudby. Po odchodu její správkyně dr. Uhlíkové z Muzea do Etnologického ústavu AV ČR v Brně se nenašel nikdo, kdo by budování a využívání opět perspektivně unikátního materiálového fondu, od něhož jsme si pro ozvláštnění profilu Archivu i Klubu hodně slibovali, věnoval síly a čas. Kdyby v tomto směru došlo ke změně, bylo by to pro naši činnost velkým přínosem.
Poděkování a uznání patří paní Mgr. Kateřině Pešatové, která vytvořila a iniciativně spravuje webové stránky Klubu H+Z. http://klubhz.blogspot.com. Bohužel, nenaplnila se očekávaná intenzivní autorská pomoc členů Klubu.
Podstatnou část činnosti Klubu H+Z jsme mohli realizovat dík finanční podpoře, kterou ve výši 85.000,- Kč nám a našim prostřednictvím Archivu H+Z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně poskytli Odbor regionální a národnoatní kultury Ministerstva kultury České republiky (50.000,- Kč), Kulturní fond města Zlína (35.000,- Kč). Za vstřícný přístup při akceptaci našich projektů patří jako každoročně poděkování ředitelce odboru dr. Zuzaně Malcové a Mgr. Michalu Nádvorníkovi.
Vloni nás bylo 53. Na počátku svého jednání schválila tato členská schůze přijetí dalších pěti členů:  Jana Jedličky, Mgr. Jany Koštuříkové, Ing. Valerie Cox, Karla Kabáta a Mgr. Heleny Němcové, takže je nás k dnešnímu dni 58.
Na základě diskuse o průběhu formování členské základny Klubu H+Z předloží Výbor Klubu H+Z členské schůzi ke schválení usnesení, které umožní navrhnout a realizovat zrušení členství Klubu těm, kdo se trvale neúčastní činnosti a neplatí členské příspěvky.
Výbor Klubu H+Z se v uplynulém období sešel čtyřikrát (l9. ledna, 21. března, 27. května a 23. září 2010). Řešil problémy vyplývající z uskutečňování akcí, které  byly realizovány podle každoročně uzavírané písemné dohody s Muzeem jihovýchodní Moravy i těch, které plánovány nebyly.
Po odchodu dr. Plánky z funkce ředitele MJVM byl na schůze jednání výboru zván jeho nový ředitel dr. Antonín Sobek. Z důvodů výhradně pracovních a technických navrhuje výbor členské schůzi, aby zvolila do funkce člena výboru dr. Sobka a odvolala z této funkce dr. Ivana Plánku s poděkováním za jeho výrazný příspěvek k rozvoji činnosti Klubu H+Z od počátku vzniku Klubu H+Z po celých deset let jeho existence. Stanovisko k těmto návrhům zaujmeme v rámci hlasování o usnesení z výroční členské schůze.
Jsem přesvědčen o tom, že  bilance činnosti Klubu H+Z za uplynulý rok 2010 svědčí o dobré práci jeho výboru, pro nějž vás žádám o udělení absolutoria a jehož členům: Pavlíně Novákové, Kateřině Pešatové, Magdaleně Preiningerové, Blance Cekotové, dr. Otakaru Kantovi, Radovanu Koderovi, Petrovi Novotnému, Ivanu Plánkovi a Karlu Pavlištíkovi doufám i vašim jménem děkuji za výbornou práci v uplynulém funkčním období.
Věřím, že se i ve dvanáctém roce existence se bude našemu klubu dařit. Našeho klíčového partnera Muzeum jihovýchodní Moravy čeká, nebojím se říci osudová událost, jíž bezpochyby bude přestěhování – do nového komplexu Krajského kulturního a vzdělávacího centra, pro něž budou upraveny 14. a 15. budova areálu Svit a vybudování nové komplexní expozice Princip Baťa: Včera fantazie, dnes skutečnost. Tým odborných pracovníků muzea již zpracoval libreto expozice v minulém roce a začínají práce na její realizaci. V nové expozici bude mít své místo nová prezentace cestovatelské tematiky. Současná, úspěšná expozice S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly po víc jak patnáctileté službě veřejnosti v té podobě jak byla vytvořena, skončí. Věřím, že i vaším jménem mohu ujisti ředitele a celý pracovní tým muzea, že Klub H+Z nejen že této akci přeje plný zdar, ale je i připraven konkrétně pomoci tam, kde k tomu bude přizván.