Výroční zpráva Klubu H+Z za rok 2009

12.2.2010, Karel Pavlištík, předseda Klubu H+Z
Činnost Klubu H+Z se i v roce 2009 rozvíjela v nejužším kontaktu s činností Archivu H+Z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, jehož vedení i pracovníkům chci za tuto spolupráci poděkovat s nadějí, že i v příštím roce bude k vzájemné spokojenosti probíhat, a to i v případě avizované změny na postu ředitele muzea, ke které má dojít v polovině roku 2010.
Dík dotacím Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR a Kulturního fondu města Zlína Klub H+Z v uplynulém roce mohl opět podpořit péči o sbírkový fond Archivu H+Z. Věnovaly se jí pracovnice muzea PhDr. Magdalena Preiningerová a Blanka Cekotová spolu s osvědčenými a spolehlivými brigádníky Františkem Zuskou, Ing. Janou Novákovou a Libuší Navrátilovou, kterým za to patří naše poděkování a uznaní. V rámci této péče proběhlo:
– skenování a evidování negativů z fondu E. Ingriše v programu Bach,
– pořádání rozsáhlého fondu Břetislava Jančaříka, mimořádně kvalitního průvodce turistických zájezdů českých cestovních kanceláří, který se této činnosti věnoval desítky let a který byl leteckým instruktorem Jiřího Hanzelky, jehož obsahem jsou mapy, publikace, fotografie a další materiály,
– doplňování Souboru českých cestopisů.
Při této příležitosti bych rád požádal členy Klub H+Z o pomoc při budování tohoto specifického fondu : každá kniha, kterou můžete Vy či Vaši přátelé postrádat a věnovat ji , našemu fondu obohatí a posílí odbornou prestiž Archivu H+Z. Připomínám, že na obdobném principu – na získávání darů od příznivců a členů Klubu H+Z je založeno budování fonotéky etnické hudby, která čeká při stávajícím útlumu na iniciativní zájem některého z členů Klubu.
Ediční činnost a webová prezentace
Opět plodná byla ediční činnost Klubu H+Z. Podařilo se uzavřít edici ilustrovaného výběru deníkových záznamů s názvem Z cestovního deníku H+Z. Iniciátor a autor pozoruhodné grafické úpravy Josef Ruszelák ve spolupráci s M. Zikmundem realizovali tuto časově i pracovně náročnou edici bez nároku na honorář. Patří jim náš dík a uznání. Díky finančnímu příspěvku Zlínského hnutí nezávislých a iniciativní podpoře člena Klubu pana Ludvíka Pavlištíka byl pořízen přebal na tento mapový konvolut, čímž vznikl zajímavý reprezentativní klubový tisk.
Výsledkem solidní a vstřícné spolupráce Archivu H+Z a Klubu H+Z s Filmexportem Praha, jmenovitě s jeho ředitelem panem Karlem Kabátem a produkční paní Němcovou, bylo vydáno DVD s filmem H+Z Je-li kde na světě ráj s řadou pozoruhodných bonusových materiálů. Pozoruhodná je i nabídka Filmexportu k další spolupráci, o jejíž smysluplné využití budeme usilovat. Důležitou roli v této aktivitě hraje iniciativní a efektivní práce PhDr. Preiningerové a Blanky Cekotové. Dovolte, abych jim již na tomto místě poděkoval za jejich celoroční intenzivní zapojení do činnosti Klubu H+Z.
Koncem minulého roku vyšla také druhá řada pohlednic z archivu negativů inženýrů Hanzelky a Zikmunda k nedožitým devadesátinám Jiřího Hanzelky.
K výraznému posunu v propagaci a prezentaci činnosti Klubu H+Z došlo zásluhou Mgr. Kateřiny Pešatové, která vytvořila a iniciativně spravuje blog Klubu H+Z. Oddělení archivace webu Národní knihovny v Praze vybralo webovou prezentaci Klubu H+Z http://klubhz.blogspot. com jako kvalitní zdroj, který má být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. To je velice významný úspěch. Dík a uznání za něj paní Mgr. Kateřině Pešatové. Připomínám, že stránky jsou otevřeny příspěvkům všech členů klubu a je jen na nás, jak bez velkých časových obětí přispějeme k naplňování našich klubových cílů a obohacení naší činnosti.
Jiná prezentace Klubu H+Z
K úspěšné prezentací Klubu H+Z patřila také spolupráce při uskutečnění:
– výstavy fotografií H+Z na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci únoru až dubnu loňského roku, kterou inicioval prof. Ivo Barteček,
– výstavy H+Z v Náprstkově muzeu v Praze,
– výstavy fotografií H+Z na letišti Praha pořádané ve spolupráci s agenturou Liwingsgton (květen – září),
– výstavy fotografií H+Z v Klubu Tatra Berlín, Německo (červen – říjen),
– výstavy fotografií H+Z po několik let připravovanou ve spolupráci s velvyslanectví ČR v Tripoli v Libyi, kterou k realizaci připravili členové klubu pánové Radovan Kodera a Přemysl Řepa.
Spolupráce Klubu H+Z
Tradičně v prostorách zlínského muzea byla uspořádána výstava oceněných prací 5. ročníku soutěže Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli– výběr fotografií, příprava a realizace výstavy uvedené v dohodě s Muzeem jihovýchodní Moravy.
Spolupráce Klubu H+Z se sdružením Camera incognita se vloni projevila poskytnutím volných vstupenek členům klubu na zahajovací koncert festivalu Neznámá země ve Zlíně a pověřením předsedy Klubu H+Z předáním Ceny Kantuta panu Richardu Konkolskému, kterého druhý den předseda klubu spolu s cestovatelem Vítězslavem Dostálem provedl expozicí S inženýry Hanzelkou a zikmundem pěti světadíly ve zlínském muzeu.
K další „festivalové“ spolupráci se dle prvních informací schyluje s festivalem Kolem světa, k ní Klub H+Z vyzval pořadatel festivalu Karel Volf.
Prezentace činnosti Klubu H+Z:
na ČT2 v pořadu Noc s Andělem,
na konferenci EDUCO v Olomouci,
při akci Cihla pro integraci handicapovaných dětí účastí Ing. Zikmunda a PhDr. Pavlištíka,
Ing. Zikmund se na pozvání R. Švaříčka zúčastnil setkání s Dalajlámou v Bratislavě v rámci akce pořádané spol. Liwingston,
polemika s článkem Petra Zídka Lidových novinách.
Noví členové Klubu H+Z
Je nás 50. Naše řady rozšířili: Dr. Jarmila Ruszeláková, Ladislav Jurčák, Rudolf Švaříček, Josef Ruszelák a František Zuska, k přijetí navrhuje výbor klubu členské schůzi na základě písemné přihlášky pracovnice lektorského oddělení Muzea jihovýchodní Moravy Mgr. Pavlínu Gutovou a Ivonu Habartovou a JUDr. Josefa Holcmana.
Dotace získané Klubem H+Z
Podstatnou část činnosti Klubu H+Z jsme mohli realizovat dík finanční podpoře, kterou ve výši Kč 105 000,- poskytl Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury České republiky (80 000 Kč), Kulturní fond města Zlína (15.000 Kč), Zlínský svaz nezávislých (10.000 Kč). Finance podpořily zejména činnost Archivu H+Z Muzea jihovýchodní Moravy.
Za vstřícný přístup při akceptaci našich projektů patří jako každoročně poděkování ředitelce ORNK PhDr. Zuzaně Malcové a Mgr. Michalu Nádvorníkovi, Kulturnímu fondu Města Zlína, jeho správní radě a panu Ludvíku Pavlištíkovi.
V letošní závěrečné bilanci nemůže chybět konstatování, že se podařilo důstojně a v rodinné pohodě oslavit superkulaté životní jubileum Miroslava Zikmunda. A nemůže chybět naše gratulace k nadcházejícímu datu 14. února a s ním spojených krásných jedenadevadesátých narozenin.
Plán činnost Klubu H+Z na rok 2010
Dovolte, abych Vás na závěr své zprávy seznámil s obsahem dohody, kterou Klub H+Z uzavřel s Muzeem jihovýchodní Moravy. Dohoda v hlavních bodech představuje plán činnosti Klubu H+Z na rok 2010:
1. Připomenutí devadesátého výročí narození cestovatele ing Jiřího Hanzelky uspořádáním vzpomínkové akce v prostorách MJVM.
2. Vydání na DVD krátkých filmů H+Z z Japonska a SSSR, ve spolupráci s firmou Filmexport.
3. Vydání dalšího souboru pohlednic k 90. narozeninám J. Hanzelky a H. Šťastné.
4. Shromáždění snímků pro 6. ročník fotosoutěže Co jsme viděli na svých cestách.
5. Uspořádání výstavy „Nevstupovat – vyvolávám!“ o vývoji fotografování ze sbírek Archivu H+Z, MJVM a členů Klubu, doplněnou temnou komorou a dílnami pro rodiče s dětmi květen – září 2010.
6. Zajištění dotací na úhradu služeb pro zpracování archivního fondu.
7. Agendu vyplývající ze spolupráce MJVM a Klubu H+Z bude spravovat B. Cekotová.
Výbor Klubu H+Z
Výbor Klubu se v uplynulém období sešel třikrát. Řešil problémy vyplývající z uskutečňování akcí, které byly realizovány podle každoročně uzavírané písemné dohody s Muzeem jihovýchodní Moravy. Spolupráce probíhala bez problémů díky k těsnému personálnímu propojení s muzeem. Novou situaci, která může v tomto směru nastat po odchodu dr. Plánky do důchodu, je Klub H+Z připraven zvládnout.
Od předpokládané rekonstrukce výboru jsme ustoupili s tím, že ji provedeme až poté, co dohodneme podmínky spolupráce Klubu H+Z s novým vedením muzea.
V tuto chvíli bych ale rád poděkoval dlouholetému členu výboru a zakládajícímu členu klubu panu Jiřímu Novotnému, s nímž jsme se dohodli, že funkci člena výboru předá už nyní představiteli mladší generace, aniž by ovšem opustil tradiční post agilního člena Klubu. Naše poděkování a výraz naší úcty, nechť podtrhne konstatování, že v panu Jiřímu Novotnému spatřujeme osobnost, která výrazně přispěla ke vzniku Klubu H+Z a k profilaci jeho „duchovní tváře“.
Závěr
Jsem přesvědčen o tom, že bilance činnosti Klubu H+Z za uplynulý rok 2009 svědčí o dobré práci jeho výboru, pro nějž Vás žádám o udělení absolutoria a jehož členům Mgr. Pavlíně Novákové, PhDr. Magdaleně Preiningerové, PhDr. Otakaru Kantovi, Radovanu Koderovi, Jiřímu Novotnému, RNDr. Petrovi Novotnému, PhDr. Ivanu Plánkovi doufám i vaším jménem vydávám absolutorium za výbornou práci v uplynulém funkčním období.
Věřím, že se i v roce nedožitých devadesátin Jiřího Hanzelky a dožitých devadesátin Heleny Šťastné, předznamenanému dnešní poctou životnímu dílu Eduarda Ingriše, bude Klubu H+Z, i v jedenáctém roce jeho existence, dařit.